Obchodné podmienkyObjednávka

Objednávka sa považuje za záväznú po telefonickom alebo mailovom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Samotné potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje najmä obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru, jeho počet, farba, veľkosť, cena za tovar a prepravu.Poskytnutie e-mailovej adresy: Registráciou alebo nákupom bez registrácie s uvedením e-mailu súhlasím so zasielaním reklamných správ.

Prevádzkovateľ e-shopu:

 MIRAU s.r.o.

 Staré 177

 07223 Staré

 IČO:50 924 460

 DIČ: 2120531006

 Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.41614/V

 

Číslo účtu: Fio banka

 

2701240532 / 8330

SK4083300000002701240532

BIC:  FIOZSKBAXXX

 

 

Storno objednávky


Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, zákazník je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.) 
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ je tovar nepoužitý a v pôvodnom stave, predlžujeme zákonnú lehotu až na 14 dní od óbjednávky tovaru.Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@mirau.sk alebo písomne na adresu dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť dátum objednávky, variabilný symbol platby (v prípade platby na účet). Všetky informácie o vašich objednávkach nájdete v sekcii môj účet. Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU.V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo závady už opraveného výrobku vraciame platbu za tovar zákazníkovi v plnej výške, najneskôr však do 15 dní.